Òrgans de Govern

ASSEMBLEA GENERAL

És l’òrgan superior de govern de l’Associació i està compost pels representants, vàlidament acreditats, de tots els membres amb veu i vot.

Es reuneix en sessió ordinària com a mínim una vegada en cada exercici, dins dels tres primers mesos de l’any.

JUNTA DIRECTIVA

És l’òrgan permanent de govern de l’Associació. Està constituïda per un President, un Vicepresident, un Secretari i un Tresorer, escollits mitjançant votació secreta per l’Assemblea General, segons el procediment electoral estatutari.

Tots els membres de la Junta Directiva han de ser persones físiques que representen una empresa associada.

Composició de la Junta

COMISSIÓ TÈCNICA

És l’encarregada de promoure els procediments de control i definir i vetllar pel compliment dels nivells de qualitat a exigir als membres de l’Associació.

També representarà a l’Associació davant actes d’àmbit tècnic propis i amb altres entitats i promourà la formació dels socis.

Composició de la C. Tècnica

COMISSIÓ DE RELACIONS INSTITUCIONALS

És l’encarregada de promoure les relacions institucionals amb altres entitats amb l’objectiu de prestigiar l’Associació i, en general, la professió.

Composició de la C. Rel. Institucionals

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ

A través d’aquest enllaç podreu consultar els Estatuts de l’ACI.

Document: Estatuts ACI (82.24 kb)